Grecja 16-27.10.2023

„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

 

“The project is financed by the European Union. The opinions and views expressed are solely the personal views of the authors and do not necessarily reflect the position of the European Union or the entity granting support. The European Union and the grantor are not responsible for them.”

 

«Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της οντότητας που παρέχει υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο παραχωρητής δεν είναι υπεύθυνοι για

 

Kliknij by przejść do sekcji

Technik Geodeta

Broszury firm geodezyjnych

Broszury o zawodzie Geodety

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Broszury o zawodzie 

Materiały promocyjne greckich hoteli

Loga hoteli i wizytówki